Dirigenti

        Jaroslav Nosek
      
        Pochází z Roudnice nad Labem. První hudební
      vzdělání získal v LŠU u  Rudolfa Feissiga, a pod
      jeho  taktovkou  patřil  k  zakládajícím  členům
      nově  založeného  dechového orchestru.
V roce
      1977  začal  studovat  konzervatoř  v  Teplicích,
      kterou  absolvoval  ve třídě  Jiřího  Jaroňka.
      V  roudnické  hudební  škole  učí  od r. 1985 do
      současnosti.
Jako trumpetista působil v posádkové
      hudbě  v  Českých  Budějovicích,  Středočeském   
      symfonickém orchestru v Poděbradech, v roudnic-
      kém Big Bandu Jaroslava Kopáčka,Severočeském Big Bandu Bonit Ústí
      n. L., v Big Bandu Česká Lípa, v Severočeské harmonii Štětí a
      v Salonním orchestru Roudnice n. L.
          Od roku 1997 vedl v naší škole Swingový orchestr, který slavil 
      úspěchy i v zahraničí, v soutěžích, a také natáčel do rozhlasu. Na ten
      navázal Taneční orchestr, který vede dodnes. Na naší škole založil i
      různé komorní soubory, se kterými získal ocenění v soutěžích ZUŠ.
     
DOM řídí od září 2019.

        PhDr. Ondřej Šedivý
                                            

      Hudbě se nejprve věnoval na roudnické ZUŠ    
      (
web) jako hráč na trubku a klavír. Dirigování,  
      hudebně  teoretické  disciplíny,  skladbu  a
      instrumentaci studoval u profesora Vojenské 
      konzervatoře MgA. Jiřího Lhotského.
         Na Katedře hudební výchovy Pedagogické 
      fakulty Univerzity Karlovy v Praze vystudoval
      s  vyznamenáním   obor   Sbormistrovství  a 
      hudební  výchova  ve  třídě  Doc.  Jana Marii
      Dobrodinského,  u   kterého   též   soukromě 
      rozvíjel své vzdělání v oblasti orchestrálního
      dirigování a estetiky interpretace. V roce 2008 zde obhájil rovněž
      doktorský titul v oblasti hudební teorie a pedagogiky.
          Dirigentskou  praxi   získával  nejprve spoluprácí  s regionálními
      tělesy ( Dechový orchestr mladých Roudnice n.L., Dechová harmonie
      města  Štětí,  Fojtův  komorní  sbor a Pěvecké sdružení litoměřických
      učitelů),  jako  šéf  působí  stále od  roku  2000 u Salonního orchestru
      Roudnice nad Labem, v letech  2002 - 2007 vedl  Dívčí  pěvecký  sbor
      Máj Střední  pedagogické  školy v Litoměřicích. V sezóně 2005 - 2006
      byl  angažován  jako  asistent   šéfa  opery  Severočeského  divadla
      Ústí n. L. ( externí  spolupráce do r. 2010 ),  v  roce  2007  dirigentsky 
      hostoval na operním festivalu v Saarbrückenu.
        
Jeho pedagogická dráha začala v roce 2002 na Střední pedagogické 
      škole v Litoměřicích, odkud po pětiletém  působení  odešel  jako 
      doktorand  a  vyučující na Katedru hudební výchovy  UK  Praha,  kde
      se také začal účastnit vědeckých konferencí a publikovat pravidelně
      v odborném tisku. Od roku 2010 zastává post ředitele Základní
      umělecké školy v Roudnici n. L., jeho jméno bylo taktéž zařazeno do 
      encyklopedie osobností "Who is who".
            Vedení Dechového orchestru mladých Roudnice n.L. převzal po
      odchodu dirigenta a zakladatele DOM Rudolfa Fleissiga v r. 2011.
      V září 2019 ze zdravotních důvodů předal vedení orchestru Jaroslavu
      Noskovi.
 

        Rudolf Fleissig

      Narozen v Nymburce, 1960 - 1964 studoval VHŠ–VN
    v Roudnici n. L. obory housle a trubku.  Po vojenské  
    základní  službě  u  posádkových  hudeb nastoupil v  
    roce 1965 na místo učitele v LŠU v Roudnici n.L., při
    zaměstnání  vystudoval konzervatoř v Praze a získal
    absolutorium v oboru  housle. Ve  svém  zaměstnání 
    pracoval  jako  učitel,  zástupce  ředitele  a  ředitel
    (1986 - 2010),  mimo  individuální  hry  vyučoval i hru 
    komorní. Vedle houslí a trubky učil i hře na další žes-
    ťové nástroje. V roce 1976 založil ze žáků LŠU decho-
    vý orchestr, který úspěšně vedl do roku 2011.

           
 
O orchestru


Historie v datech

Dirigenti

Zahraniční zájezdy

Pořad ČT "...a tuhle znáte?"
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na úvod